Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBADS BV

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en op elke overeenkomst tussen de besloten vennootschap WebAds B.V., haar dochterondernemingen of andere met haar verbonden ondernemingen en een wederpartij tenzij WebAds en wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Naast deze voorwaarden kunnen bijzondere of andere voorwaarden van toepassing zijn. In geval van verschillen tussen deze Voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden prevaleren en deze Voorwaarden aanvullend van toepassing zijn.

Onder ‘Wederpartij’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die met WebAds een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten of voor wie WebAds een aanbieding doet of prestaties verricht, evenals diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Eventuele toepasselijkheid van algemene (leverings- en/of betalings-) voorwaarden van een Wederpartij of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze Voorwaarden zijn voorts van toepassing op ieder bezoek en/of gebruik van de door WebAds geëxploiteerde websites. Wederpartij zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.

De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WebAds, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij WebAds voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners/derden. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten.

Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. WebAds en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen WebAds en Wederpartij, wordt de Wederpartij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Wederpartij uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebAds niet overdraagbaar.

Offertes

Alle offertes – in welke vorm dan ook – zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De in de offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Indien bij een offerte ontwerpen, afbeeldingen en dergelijke worden verstrekt, behoudt WebAds zich de (intellectuele) eigendom hierop voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van de door WebAds ter beschikking gestelde materialen, in het kader van een offerte of anderszins, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebAds niet toegestaan. Alle materialen dienen op eerste verzoek van WebAds onverwijld te worden teruggegeven, onverminderd andere aan WebAds ten dienste staande maatregelen tot waarborging van haar rechten.

 

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt eerst tot stand door de acceptatie door de Wederpartij van het aanbod van WebAds middels het ondertekenen van de advertentieovereenkomst door de Wederpartij. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum waarop de overeenkomst door de Wederpartij wordt ondertekend. In de advertentieovereenkomst zal worden opgenomen een omschrijving van de op te nemen advertentie, de eventuele te (doen) verrichten werkzaamheden, de totale prijs, de datum met ingang vanaf welke de advertentie zal worden geplaatst en de looptijd van de overeenkomst. Het Admanagment systeem van WebAds zal steeds leidend zijn en bij een verschil van mening over eventuele meetresultaten als maatstaf genomen worden.

Een (advertentie)overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Latere mondeling overeengekomen wijzigingen in de overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door WebAds zijn bevestigd. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van WebAds met betrekking tot advertenties zijn naast deze Voorwaarden ook van toepassing de algemene bepalingen van de algemene voorwaarden en de .Regelen voor het advertentiewezen. van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

Uitvoering van de overeenkomst

WebAds zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien de overeenkomst tussen WebAds en Wederpartij de levering van diensten door WebAds inhoudt, draagt zij slechts het karakter van een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Iedere aan Wederpartij meegedeelde (leverings)termijn(en) of andere data zijn slechts bedoeld als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door overschrijding van de leveringstermijnen komt WebAds niet in verzuim.

WebAds garandeert niet dat de resultaten van een Advertentie voldoen aan de doelstellingen die Wederpartij heeft.

WebAds is gerechtigd derden in te schakelen ter uitvoering van haar diensten. WebAds is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, danwel indien WebAds gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Wederpartij niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan WebAds toekomend recht. Zodra Wederpartij alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal WebAds de opschorting opheffen.

WebAds is gerechtigd, geheel naar eigen inzicht, plaatsing van een Advertentie te weigeren of de uitvoering daarvan te staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Wederpartij in welk geval WebAds gerechtigd is de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 

Prijzen

De in een overeenkomst(en) opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde verhogingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. WebAds behoudt zich het recht voor om haar in de prijslijst opgenomen tarieven op elk moment te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten. Een Wederpartij kan aan een prijswijziging geen rechten ontlenen. Indien de Wederpartij een aflopende overeenkomst wenst te verlengen dient hij zich op de hoogte te stellen van de als dan geldende tarieven. Een prijslijst wordt op verzoek toegezonden.

Een samengestelde prijsopgave verplicht WebAds niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.

WebAds kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.

Looptijd en Ontbinding overeenkomst

Indien in een overeenkomst tussen Wederpartij en WebAds geen looptijd is overeengekomen, dan wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Indien binnen de looptijd van een overeenkomst of anderszins voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door WebAds genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata. WebAds is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

Behoudens ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door WebAds is de Wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden voor het einde van de overeengekomen looptijd van een overeenkomst.

Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan dient een in redelijkheid vast te stellen opzegtermijn in acht genomen te worden, met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer minder dan 1 jaar zal bedragen. De Wederpartij verplicht zich de volledige in de overeenkomst vermelde prijs te voldoen zonder enig recht op verrekening of restitutie.

Niettegenstaande het voorgaande hebben WebAds en Wederpartij beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:

 • de andere partij surseance of faillissement aanvraagt dan wel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard;
 • de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen.
 • In alle gevallen behoudt WebAds het recht vergoeding te vorderen van alle door haar geleden schade.

 

Annulering opdracht

 1. Kosten zijn 4% van de begrootte bruto mediaomzet bij annulering binnen een maand voor de start van de campagne, over de waarde van de eerste 30 dagen van de campagne.
 1. Kosten zijn 100% van de begrootte bruto mediaomzet bij annulering binnen vijf werkdagen voor de start van de campagne, over de waarde van de eerste 30 dagen van de campagne.

Inhoud advertenties

WebAds biedt de mogelijkheid om op haar internetpagina’s te adverteren waarbij de internetgebruiker door te klikken op de advertentie automatisch wordt doorgeleid naar een internetpagina van de adverteerder. De technische eisen en specificaties van de advertentie zullen bij overeenkomst worden bepaald. De advertentie dient tenminste drie werkdagen voor het begin van de looptijd door WebAds te zijn ontvangen. Aanlevering dient te geschieden op de wijze als bij overeenkomst is bepaald. Het niet of niet-tijdig aanleveren van advertenties schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

WebAds heeft het recht advertenties zonder nadere motivering te weigeren, zonder tot enige verplichting of vergoeding jegens de Wederpartij gehouden te zijn. WebAds is ondermeer gerechtigd advertenties te weigeren indien daarvoor onvoldoende ruimte beschikbaar is of indien de advertentie voor wat betreft vorm of inhoud betreft strijdig is met de goede zeden of de openbare orde of waarbij sprake is van schending van religieuze of politieke waardigheid of welke expliciet of impliciet racistisch, discriminerend of seksistisch van aard zijn.

Het hierboven bepaalde geldt eveneens wanneer WebAds constateert dat de inhoud van de site van de adverteerder, alsmede een site waarnaar door de adverteerder wordt verwezen, aan de genoemde criteria voldoet. In dat geval is WebAds tevens gerechtigd eenzijdig een lopende advertentieovereenkomst te beëindigen. De Wederpartij blijft overigens volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zowel de advertentie als de pagina’s welke via die advertentie worden bereikt. Iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van WebAds voor de inhoud van sites welke via WebAds direct of indirect worden bereikt, wordt uitdrukkelijk afgewezen en Wederpartij zal WebAds vrijwaren voor eventuele schadevorderingen van derden die verband houden met (de inhoud van) de advertenties of de webpagina’s waar deze naar verwijzen.

 

Privacy

Wederpartij, meer in het bijzonder adverteerders hebben de mogelijkheid om door het gebruik van verschillende technologieën, waaronder cookies, informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers van de WebAds diensten. Het gebruik van cookies wordt door WebAds alleen toegestaan indien de Wederpartij/adverteerder zich houdt aan de volgende regels:

 • Wederpartij/adverteerders staan er voor in dat zij zich houden aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wederpartij/adverteerders staan er voor in dat zij de gegevens die via adverteren op WebAds verkregen kunnen worden in geen enkel geval combineren worden met persoonsgegevens van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot e-mail adressen, die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren;
 • Wederpartij/adverteerders staan er voor in dat zij zich houden aan de privacy verklaring van WebAds zoals ze die presenteert op haar site;
 • Wederpartij/adverteerders staan er voor in dat ze openheid bieden omtrent de informatie die ze verzamelen en de daaraan ten grondslag liggende doelstelling. Adverteerders dienen op hun eigen site duidelijk te maken welke gegevens ze met welk doel verzamelen. Een link naar een pagina met uitleg over het gebruik van cookies dient zichtbaar te zijn op de eerste pagina achter de bij WebAds vertoonde advertentie;
 • Wederpartij/adverteerders staan er voor in dat bezoekers de optie hebben om het verzamelen en gebruik van deze gegevens te blokkeren;
 • Wederpartij/adverteerders staan er voor in dat individuele bezoekers toegang hebben tot de over hen verzamelde gegevens;
 • Wederpartij/adverteerders staan er voor in dat de verzamelde gegevens niet gecorrumpeerd kunnen worden, onbedoeld verloren kunnen gaan of in handen van derden kunnen geraken;

WebAds kan op haar kosten een onafhankelijke partij inschakelen om te controleren of de adverteerder zich houdt aan deze regels. Bij overtreding van de regels is de adverteerder een boete verschuldigd gelijk aan de advertentie kosten met een minimum van € 50.000,-.

Vrijwaring

De Wederpartij garandeert WebAds dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden. Daaronder wordt onder meer, doch niet beperkt, verstaan inbreuk op merk- handelsnaam of auteursrechten van derden. De Wederpartij vrijwaart WebAds van alle aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat inbreuk gemaakt wordt op de rechten van derden.

 

Overmacht

Indien WebAds haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van enige aan haar niet toerekenbare oorzaak (overmacht), worden de verplichtingen van de Wederpartij niet opgeschort maar verplicht WebAds zich haar verplichtingen alsnog op de overeengekomen wijze na te komen tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. In elk geval is sprake van overmacht als bedoeld in dit artikel indien de internetverbinding welke door WebAds wordt gebruikt om welke reden dan ook mocht uitvallen. Nimmer is WebAds ingeval van overmacht gehouden enige schade aan de Wederpartij te vergoeden. WebAds zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar producten en diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan.

Reclame

Reclames over facturen dienen schriftelijk aangetekend te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Een reclame als hierboven bedoeld, schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Wederpartij eveneens binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing

van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan WebAds. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WebAds in staat is adequaat te reageren.

Beperking Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van WebAds wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WebAds aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan WebAds toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

WebAds is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum a contant ten kantore van WebAds of middels storting of overmaking op een door WebAds aan te wijzen bank- of girorekening. De op de afschriften van WebAds aangegeven valutadatum geldt als betaaldatum.

Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen is de Wederpartij automatisch in verzuim. WebAds is alsdan gerechtigd een rente in rekening te brengen over het nog openstaande factuurbedrag, gelijk aan 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt, tot op het moment der algehele voldoening. Indien WebAds genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven aan een derde zijn alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden voor alsdan vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,- .

Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventueel verschuldigde rente, respectievelijk invorderingskosten, vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande facturen. Zonder opgaaf van redenen is WebAds bij het sluiten der overeenkomst gerechtigd een aanbetaling te verlangen van 30% van de overeengekomen prijs. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, ondercuratelestelling of in geval van enig beslag op (een gedeelte van) de eigendommen van de Wederpartij, is WebAds onmiddellijk en zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd alle verplichtingen van de Wederpartij jegens WebAds op te

eisen onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Geheimhouding

WebAds en Wederpartij zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst of anderszins van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen WebAds en een Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen WebAds en een Wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van WebAds. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van WebAds om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

© Copyright - WebAds BV