Begrippenlijst Display Advertising

Ad Server/ AdManagement server
Een server die uitsluitend gebruikt wordt om banners te meten en te versturen. In de site waar de uitingen staan, staat een stukje HTML dat de adserver om een uiting vraagt. Aan de hand van prioriteiten en het profiel van de bezoeker wordt de juiste campagne en of uiting geserveerd. Zo kan het voorkomen dat verschillende bezoekers op exact het zelfde moment een website bezoeken, maar allemaal een verschillende advertentie te zien krijgen aan de hand van hun eigen profiel. De Ad server houdt bovendien bij waar, hoe vaak en wanneer een advertentie is vertoond. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor de afnemers. ook is het mogelijk op een advertentie te klikken. De adserver verwijst de klik naar de juiste pagina en houdt het aantal kliks bij. Met behulp van post klik analyse software is het mogelijk om het gderag na de klik in kaart te brengen,

Advertorial
Een Advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak sterk lijkt op de redactionele content van een website. De boodschap wordt geïntegreerd in de redactionele content van een of meerdere site(s).

Adware
Naam van software bedrijf (AdWare Media Solutions) welke een volledige dochter is van Intomart GFK. Adware heeft o.a. software ontwikkeld om STIR data mee te analyseren. Er zijn een tweetal pakketten, de W4Reporter voor algemene website bereiks analyses en de W4Probe voor analyses van het bereik van online campagnes.

Affiliate Marketing
Partnership waarbij een verkopende partij een percentage van de omzet aan een partner geeft, wanneer een koper via de desbetreffende partnersite op de verkoopsite komt en daar een aankoop doet.

Area
Een specifiek onderdeel binnen de website.

Area targeting
Bij Area Targeting wordt een online advertentie geplaatst op een specifiek gedeelte van een bepaalde website. De reclame-uiting wordt daarmee nog gerichter in een bepaald Umfeld ingezet. Dit zal de effectiviteit van uw campagne positief beïnvloeden.

Auditing
Auditing is het meten en controleren van bezoekerstatistieken of reclamecampagnes door een onafhankelijke, derde partij. Media Audits is een voorbeeld van een auditing-bureau.

Bandbreedte, Bandwidth
De maximale hoeveelheid data die per tijdseenheid over een verbinding verstuurd kan worden. Door de onstuimige groei van internet is er altijd behoefte aan meer.

Banner
Een advertentie op een internet pagina. Meestal in de vorm van een tot klikken uitnodigend plaatje. In de eenvoudigste vorm komt de bezoeker na klikken op de banner terecht op een andere internetpagina met meer productinformatie. Doorklikken hoeft echter geen doel op zich te zijn. Tegenwoordig zijn vele variaties mogelijk. Internationaal zijn via het IAB (Interactive Advertising Bureau) enkele standaard banner formaten afgesproken. (http://www.iab.nl/Knowledge_Center/Formaten).

Bannering, Display advertising
Een manier van online adverteren; het plaatsen van banners op goed bij de doelgroep of doelstelling passende websites.

Behavioral Targeting
Behavioral Targeting is het vertonen van reclame-uitingen aan de gebruiker op basis van het surfgedrag. Bij deze vorm van targetten wordt het surfgedrag en dus de interesses van de gebruiker bijgehouden aan de hand van cookies. Met deze targetmethode kunt u als adverteerder de reclame-uiting targetten of aanpassen aan het gedrag van de gebruiker.

Bestedingsaandeel
Het bestedingsaandeel geeft aan welk percentage van het totale communicatiebudget wordt besteed bij een exploitant. Hiermee kan ook wel het percentage van het totale mediabudget bedoeld worden dat aan totaal online wordt besteed.

Bruto bestedingen
Totale bestedingen op basis van de tariefkaart (zonder aftrek van kortingen). Deze bestedingen worden onder andere geregistreerd door Nielsen Media Research

Bereik
Officieel genaamd Netto bereik = % personen van de doelgroep dat gedurende een bepaalde periode minimaal een pagina impressie heeft gehad, ongeacht de bezoekduur of het bekeken aantal pagina’s.

Bereik absoluut
Zie bereik, maar nu in absolute aantallen.

Blog
Een blog of ook wel weblog is een website met actuele informatie welke wordt aangeboden in chronologische volgorde. Veelal zijn dergelijk sites subjectief van aard.

Bluetooth
Een standaard voor een draadloos-netwerk: een korte-afstands techniek, speciaal ontworpen voor lokale spraak- en data communicatie. Bluetooth is in feite een specificatie van de computer- en telecommunicatie industrie. Deze beschrijft hoe mobiele telefoons, computers en persoonlijke handcomputers met elkaar in verbinding kunnen staan mbv een korte afstand draadloze verbinding. Je kunt je telefoon synchronizen met je PC zonder de telefoon uit je zak te halen.

Browser
Vrij vertaald: bladerprogramma. Dit is een programma waarmee internetpagina’s kunnen worden opgevraagd. De twee meest gebruikte browsers zijn Internet Explorer van de firma Microsoft en Mozilla Firefox. Nieuwe browsers zijn WebTV en NetBox voor internetten op de TV en moderne mobiele telefoons die GRPS, UMTS, WIFI en HSDPA ondersteunen en zo op het Internet kunnen komen.

Button
In beginsel is de button een klein formaat banner: een advertentie op iets groter dan postzegelformaat. Door de opkomst van grotere formaten wordt het buttom formaat steeds minder gebruikt.

Burst
Een burst is een concentratie van (een deel van) een campagne in een relatief korte periode. Doel is om in een korte periode relatief zwaar (t.o.v. de concurrent) aanwezig te zijn.

BVA
Bond van Adverteerders (BVA), Associatie Nederlandse Adverteerders is de permanente belangenorganisatie van en voor het adverterend bedrijfsleven. BVA bond van adverteerders biedt transparantie in de relatie tussen bureaus, adverteerders, exploitanten en overheid op het gebied van commerciële communicatie.

Campagne
Mix van reclame-uitingen die gedurende een bepaalde periode geplaatst worden in één of meerdere media met een bepaalde doelstelling, gericht op een doelgroep voor een bepaalde adverteerder of product.

Campagne strategie
Nadat het budget en periode van een campagne zijn vastgesteld, moet de inschakelings-strategie worden bepaald. Er zijn verschillende strategieën mogelijk; continue aanwezigheid (de mediadruk is over de campagneperiode gelijkmatig verdeeld), flighting (de mediadruk wordt verdeeld over een aantal korte periode gedurende de campagne) en pulsing (continue inzet met in enkele periode accenten).

Companion banner
De companion banner wordt veelal gelijktijdig met het opstarten van de spot (online video commercial) ernaast als een display ad ingeladen; deze banner wordt de companion banner genoemd. De companion banner blijft tijdens de gehele duur van het item staan.

Contactfrequentie
Een contactfrequentie wordt meestal genoemd in combinatie met netto bereik. Netto bereik geeft aan welk deel van de doelgroep de advertentie minimaal één keer gezien heeft; de contactfrequentie geeft aan hoe vaak men de uiting gemiddeld gezien heeft. De vermenigvuldiging van het netto bereik met de contactfrequentie resulteert in het totaal aantal contacten dat met de online advertentie gerealiseerd is. Dit aantal kan zowel in procenten als in absolute vermeld worden, en wordt respectievelijke ‘GRP totaal’ of ‘bruto bereik’ genoemd.

Click, Click-Trough
Men spreekt van een Click-Through als een bezoeker op een banner klikt en daarmee de achterliggende pagina opvraagt. In het geval van display advertising krijgt iemand ná de klik de pagina/website van de adverteerder geserveerd.

Clickbox
De clickbox is een direct respons product. Een tekstlink en logo die ingezet worden om directe respons op te leveren. Op deze manier kunnen er op efficiënte wijze respons doelstellingen worden behaald!

CPC (Cost per click)
Een advertentie betalingsmodel waarbij de adverteerder alleen betaalt wanneer er daadwerkelijk op een advertentie geklikt wordt. Een adverteerder betaalt dus daadwerkelijk voor aantal clicks in plaats van het aantal impressies, zoals bij het CPM betalingsmodel het geval is.

Client
De tegenpool van een server. Tot op zekere hoogte vergelijkbaar met het woord consument in tegenstelling tot producent. Een client is een computer die bij een server om een bepaalde dienst vraagt, bijvoorbeeld het opvragen van een internet pagina. Dit onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. In sommige gevallen is een computer zelfs client en server tegelijkertijd.

Clutter
Concurrentie met andere commerciële of redactionele uitingen naast de eigen uiting welke vertoont worden op dezelfde site.

Counter
Een object op een website dat het aantal bezoekers telt. Op professionele websites worden bezoekersaantallen meestal niet getoond. De statistieken zijn meestal alleen door de beheerder van een site op te vragen.

Conversion Rate
Het percentage van het aantal click through’s of bezoekers dat tot een daadwerkelijk resultaat leidt, zoals het kopen van een artikel, het invullen van een formulier, het achterlaten van een e-mail adres etc.

Content
Naast een prettige navigatie is ook de inhoud (content) van een website belangrijk voor het hebben en hóuden van de aandacht van de bezoeker. In de kinderjaren van internet kwam de content vaak op een tweede plaats. Na de introductie befaamde leus ‘content is king’ halverwege de jaren negentig wordt het begrip ook steeds vaker gebruikt voor de inhoud van andere mediumtypen.

Content integration
Advertenties welke zijn opgenomen in de website of in speciale context geplaatst zijn. Dit soort uitingen worden ook wel gesponsorde content of (web) advertorial genoemd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die soms meegezonden worden als een gebruiker om een pagina vraagt. De server die de cookies ontvangt zal ze lezen en doorgeven aan een programma dat er iets mee doet. Voorbeeld: Een gebruiker komt op een site en stelt daar zijn persoonlijke voorkeuren in (achtergrond: blauw, tekst: groot). Op het moment dat hij deze voorkeuren doorgeeft aan de server, stelt deze een cookie in waar bijvoorbeeld in staat: “&achtergrond=blauw&tekst=groot”. Dit cookie behoort nu bij een bepaalde site. Als de gebruiker na een tijdje bij de site terugkeert, zal zijn browser het cookie weer meesturen. De server leest dit cookie uit en zal dan ook de blauwe pagina met de grote tekst sturen in plaats van de gewone pagina. Cookies worden ook gebruikt als je met een database communiceert: op het moment dat je inlogt wordt er een cookie gezet dat de inloggegevens bevat. Bij elke volgende pagina zal dit cookie worden meegestuurd, zodat de server weet dat degene die de pagina’s heeft opgevraagd inderdaad is ingelogd en bepaalde pagina’s die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn, mag inzien.

CTR, Click-Trough Rate
CTR is het percentage kliks ten opzichte van het aantal geleverde advertenties. Hoe vaak is relatief op een advertentie geklikt. Een maat voor de opvallendheid van de banner en de doeltreffendheid van de campagne in zijn geheel.

CPL, Cost per lead model
CPL is een advertentie betalingsmodel waarbij de afnemer de aanbieder van advertentieruimte afrekent op het aantal leads dat is gegenereerd. Pas wanneer een lead is gegenereerd wordt betaald en niet al bij de vertoning of de klik. Een ‘lead’ kan zowel verkoop zijn maar bijvoorbeeld ook de aanmelding voor een online nieuwsbrief.

CPM, Costs Per Mille (Kosten Per Duizend)
CPM is een betalingsmodel waarbij de adverteerder betaalt per duizend impressies.

CPS, Costs Per Sale
CPL is een advertentie betalingsmodel waarbij de afnemer de aanbieder van advertentieruimte afrekent op de daadwerkelijke verkopen die een campagne heeft gegenereerd.

CPA, Costs Per Action
CPA is een advertentie betalingsmodel waarbij de afnemer de aanbieder van advertentieruimte afrekent op het aantal acties die een campagne heeft gegenereerd. Een actie is vrij te definieren en af te spreken tussen de aanbieder en afnemer.

CPX
CPX is een verzamelnaam voor de kosten op basis van respons: CPC, CPL, CPS, CPA

DHTML
Dynamic HTML of DHTML is een term die gebruikt wordt voor interactieve webpagina’s. Deze pagina’s maken gebruik van een combinatie van HTML, een scripttaal in de browser zoals JavaScript, en CSS. Een veel voorkomende toepassingsvorm is een navigatiemenu dat per hoofditem een uitklapmenu toont met subitems. Deze submenu’s worden door javascript aanaangestuurd op het moment dat men de muis over de menu’s met de curser beweegt.
DHTML layer, zie ScreenAd

Display- Ads
Onder de display-Ads vallen alle soorten en maten online advertentievormen binnen de categorie banners. Dit zijn achtereenvolgens; expandable, full banners & buttons, leaderboard, prestitial, rectangle, road block, screenAd, skyscraper en spot.

Doelgroep
De mediadoelgroep is de groep personen waarop de mediumcommunicatie wordt gericht. De mediadoelgroep is een afgeleide van de reclamedoelgroep (en deze is weer afgeleid van de marketingdoelgroep). De omschrijving van de mediadoelgroep dient aan te sluiten op de resultaten van media-onderzoek teneinde mediaplanning mogelijk te maken.

Effectief bereik
Netto bereik dat gerealiseerd wordt binnen een contactrange waarvan men veronderstelt dat de contacten binnen deze range een communicatie-effect opleveren. De hoogte van de contactrange wordt bepaald door de mediadoelstelling van de campagne.

Effect Meting
Het meten van de thematische effecten van een campagne zijn eenvoudig en relarief goedkoop te meten op internet. Onder de doelgroep waar de advertentie aan getoond gaat worden wordt voorafgaand aan de campgne, gedurende de campagne en achteraf aan de campagne de zelfde vragen gesteld. Zo kan bijvoorbeeld gemeten worden of de koopintentie of naamsbekendheid is toegenomen naar aanleiding van de campagne.

E-mail marketing
De promotie van diensten of producten via e-mail.

Expandable
De Expandable is een display ad die bij mouse-over vergroot. Zodra de gebruiker de muis van het Expandable gedeelte weg beweegt wordt de display ad weer verkleind tot het oorspronkelijke formaat. Deze techniek is toe te passen op elk formaat display ad.

Exposure, Impressions
Het totaal aantal keren dat een persoon een banner, of meer algemeen: een advertentie, te zien krijgt.

E-zine
Afkorting voor ‘electronic magazine’. Dit is in feite de Web-pendant van een tijdschrift. Elke week of elke maand worden op een website nieuwe artikelen gepubliceerd, terwijl de oude ook nog in het archief te lezen zijn. Dit biedt alle voordelen van een traditioneel tijdschrift, terwijl de distributiekosten minimaal zijn.

Flat Fee Advertising
De kosten van het adverteren zijn onafhankelijk van het aantal bezoekers, exposures of CTR’s. De adverteerder betaalt een vast tarief voor een vaste periode.

Frequency Cap
Het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde banner in een bepaalde periode maximaal te zien krijgt. Een banner met een frequency cap van 3 zal dus maximaal drie keer in de desbetreffende periode aan een gebruiker vertoond worden.

Frequentieverdeling
De frequentieverdeling geeft aan hoe de gemiddelde contactfrequentie is opgebouwd; met andere woorden welk deel van de doelgroep de uiting één maal heeft gezien, welk deel twee maal, etcetera.

Full Banners
De Full Banner is een veel gebruikte display ad op het internet. Het is een klein formaat met een laag tarief. De Full Banner staat meestal bovenaan de pagina, is vaak als eerste ingeladen en trekt daarom gemakkelijk de aandacht van de bezoeker.

GIF, GIF-bestand, Animated GIF
GIF, Graphics Interchange Format, is een bestandstype voor plaatjes dat veel voorkomt op internet. Het formaat is uitermate geschikt om zeer scherpe plaatjes met weinig verschillende kleuren op te slaan en te versturen. GIF biedt ook de mogelijkheid om simpele bewegende beelden te gebruiken, men spreekt dan over ‘Animated Gif’. Een ander veel gebruikt grafisch formaat is de JPEG.

Gemiddelde dagbereik
% van de doelgroep dat gemiddeld per dag is bereikt.

Gemiddelde contact frequentie
Het gemiddeld aantal pagina’ s dat gedurende een bepaalde periode per doelgroep is gerealiseerd. Herbezoeken tellen mee als extra contact.

GRP
Het totaal aantal contacten van de doelgroep in een bepaalde periode, uitgedrukt op
zodanige wijze dat doelgroepen van verschillende grootte toch vergelijkbaar zijn.

Berekening = netto bereik % x gemiddelde contact frequentie

Gesponsorde link
Resultaten van een zoekopdracht welke bovenaan terecht komen bij de zoekresultaten omdat er voor betaald is door een adverteerder en niet persé alleen omdat zij de hoogste overeenkomst vertonen.

HTML, Hypertext Markup Language
De taal waarin WWW-pagina’s op zijn opgemaakt. Doordat de makers van browsers steeds nieuwe dingen bedenken is er geen eenduidige specificatie van deze taal. Ontwerpers van internetpagina’s moeten daar goed rekening mee houden. Een HTML bestand herkent men meestal aan de extensie *.htm of *.html.

Hyperlink
Een schermobject dat kan worden aangeklikt. In tekst is een hyperlink doorgaans herkenbaar doordat de letters in een andere kleur staan. Ook plaatjes kunnen ‘gehyperlinkt’ zijn. Als een hyperlink wordt aangeklikt, interpreteert de browser dit als een commando om de pagina op te halen die in de URL gespecificeerd is.

IAB
Interactive advertising bureau. Een onafhankelijk bureau en kennisplatform binnen het vakgebied van online advertising, interactieve marketing en mobile advertising. (http://www.iab.nl/). WebAds is actief lid van het IAB.

Impressie
Een ander woord voor exposure. Bij internet advertising wordt gesproken over ad impressions, dat wil zeggen dat de uiting daadwerkelijk is vertoond aan de surfer: reclamecontact. Een pageview kan bestaan uit meerdere ad impressions, indien er verschillende advertentieposities op de pagina voorkomen.

Indexering
Zodra een website online is moet deze vindbaar zijn voor potentiële klanten. Indexering is het proces van het vaststellen van zoekkenmerken. Zoekmachines voeren deze indexering zelf uit zodat websites hierdoor gemakkelijk gevonden kunnen worden.

Index bereik (selectiviteit)
Index bereik wordt ook wel selectitviteit genoemd. Het gaat hierbij om een verhoudingsgetal; het bereik in % van de doelgroep gedeeld door bereik in % van een referentie doelgroep (veelal doelgroep 13+ = binnen STIR gemiddeld Nederland). Het is veelal een maatstaf waarmee wordt aangegeven hoe goed een doelgroep op een bepaalde website bereikt kan worden. Hoe hoger dit index getal hoe beter de doelgroep op de website is terug te vinden.
Een webstie met een index bereik (selectiviteit) van 150 voor mannen 20 – 49 jaar betekent dat deze doelgroep relatief meer (in dit geval met factor 1.5) worden bereikt dan de gemiddelde Nederlander (doelgroep 13+). Dit bijvoorbeeld het geval wanneer het bereik van een website 60% is bij de doelgroep mannen 20-49 jaar en 40% bij de refentie doelgroep 13+ (60%/40% x 100 = 150).

Inline
Inline is een Advertentie vorm binnen RSS-vertising. Hierbij wordt onder de koptekst van elk redactioneel RSS bericht een korte tekst geplaatst vergezeld van een klein logo en een link naar de website van de adverteerder.

Internet
Het Internet bestaat uit miljoenen computers die met elkaar verbonden zijn. Door middel van deze computers kan informatie uitgewisseld worden. Er zijn tientallen manieren om informatie uit te wisselen via het Internet. De bekendste op dit moment is het WWW, waar informatie door middel van HTML-pagina’s wordt gepresenteerd. Maar het Internet wordt ook gebruikt voor het sturen van e-mail, het lezen van news-groups en voor vele andere manieren van informatieoverdracht.

Internet Advertising
Vaktaal voor alles wat met adverteren op internet te maken heeft. Steeds meer adverteerders ontdekken de mogelijkheden van het medium waarmee op kostenefficiënte wijze een interessante doelgroep kan worden bereikt. Display ads zijn de meest bekende vorm.

INTOMART GFK
Intomart is het onderzoeksbureau dat verantwoordelijk is voor het Continue Luister Onderzoek, Continue Kijk Onderzoek en voert Intomart ook in opdracht van STIR het online bereiksonderzoek uit. Deze onderzoeken vormen een informatiebron voor mediaplanning in Nederland. Naast continu wordt ook kwalitatief ad hoc onderzoek uitgevoerd.

IP-adres
Een IP adres is een getal in de vorm van 195.158.62.168. Iedere computer die aangesloten is op internet heeft zo zijn een eigen nummer. IP nummers zijn terug te voeren tot een bepaalde Internet Provider en soms een bepaalde regio. IP adressen zijn bedoeld voor computers. Mensen vinden een URL makkelijker te onthouden. Zij gebruiken dan ook URLs, die door speciale computers (DNS) in een IP adres worden omgezet.

IP targeting
Iedere gebruiker op het internet krijgt een uniek nummer mee van zijn of haar provider, het zogeheten IP-nummer. Aan deze IP-nummers kunnen een aantal kenmerken van de gebruiker gekoppeld worden. Bij IP-targeting wordt de uiting op specifieke plaatsen getoond. Bijvoorbeeld specifieke provincies of gemeenten, hogescholen of universiteiten en bedrijven en branches.

Interactive Professionals Associatie Nederland.
IPAN is een netwerk van professionals die werkzaam zijn in de interactieve industrie of in het traditionele bedrijfsleven interactieve functies vervullen. WebAds is mede-oprichter van de IPAN.

ISP, Internet Service Provider
Een bedrijf dat andere bedrijven en/of particulieren toegang verschaft tot het Internet. De klant belt op naar de computer van de ISP en geeft zijn opdrachten door, de ISP zorgt ervoor dat deze opdrachten worden uitgevoerd. Zo kan een ISP web-browsing, e-mail, nieuws en online conferencing voor zijn klanten verzorgen. Een Internet Service Provider beheert ook de websites van zijn klanten en zorgt dat deze algemeen bereikbaar zijn via het Internet.

Java
Java is een programmeertaal die oorspronkelijk door computerfabrikant Sun is bedacht. Met de naam Java wordt verwezen naar het Indonesische eiland en de daarvan afkomstige zeer sterke koffie die de programmeurs van Sun doorgaans dronken. Java is een programmeertaal waarmee applicaties gemaakt kunnen die niet afhankelijk zijn van een bepaald platform. Programma’s in Java kunnen op iedere computer onafhankelijk van het type processor worden uitgevoerd op een ‘Virtual Machine’. Let op: Java heeft niets met JavaScript te maken.

Javascript
Een scripting taal die aan HTML pagina’s kan worden toegevoegd. Met behulp van JavaScript kunnen er bijvoorbeeld plaatjes in een pagina gewisseld worden als de gebruiker er met de muis overheen gaat. Ook is het heel handig om te kijken of mensen formulieren wel volledig heben ingevuld. Let op: JavaScript heeft niets met Java te maken, de naam is uitsluitend wegens marketingdoeleinden gekozen.

JPG, JPEG
Naast GIF een zeer vaak toegepast bestandsformaat voor plaatjes op internet. JPG wordt vooral gebruikt voor het weergeven van realistische foto’s met veel verschillende kleuren. Dit formaat maakt het mogelijk om een deel van de scherpte in te ruilen voor een kleinere bestandsgrote en dus kortere download tijden.

Kb, kB, kilobit, kilobyte
Eenheid voor bestandsgrootte. Eén kilobyte komt overeen met 1024 bytes. Een byte is doorgaans opgedeeld in 8 bits. Een bit is de kleinste hoeveelheid informatie die verstuurd kan worden: aan of uit, 1 of 0. De juiste schrijfwijze voor een kilobit is kb, met kleine letters. Als kilobyte bedoeld wordt de b een hoofdletter: 1 kB. Hiermee wordt vaak slordig omgesprongen. Bestandsgroottes worden meestal uitgedrukt in bytes, kilobytes en megabytes. Bij netwerkverbindingen spreekt men hoofdzakelijk van kilobits of megabits.

Layer, kort voor DHTML layer, zie ScreenAd

Leaderboard
De Leaderboard is een grote, bijna paginabrede display ad, die meestal bovenaan de pagina is geplaatst. Door zijn grote oppervlakte heeft de Leaderboard een hogere attentiewaarde en biedt hij grotere creatieve mogelijkheden dan zijn kleine broertje, de Full Banner.

Lighttracking
WebAds heeft i.s.m. met MeMo2 een Light Tracking onderzoek ontwikkeld. Basis voor dit onderzoek vormt het WebAds Effectmodel. Light Tracking geeft antwoord op de vraag: In hoeverre heb ik mijn doelstelling bij WebAds gerealiseerd? Adverteerders kunnen hiermee kennis opbouwen over effectieve online advertising

Mb, MB, megabit, megabyte
Eenheid voor bestandsgrootte. Een megabit (mb) komt overeen met 1024 kilobit, een megabyte (mB) is 1024 kilobytes. Zie ook Kb, kB, kilobit, kilobyte.

M-commerce
Aanschaf en betaling van producten of diensten via mobiele telefoon.

Mediamix
Samenstelling van media die deel uitmaken van de totale campagne, waarbij naast de typen ingeschakelde media ook de inschakelingfrequentie van deze typen media worden vermeld.

Mediawerkgroep
De Media- Werkgroep is een actieve vereniging voor mensen werkzaam binnen het beroepsveld van de commerciële communicatie. Leden zijn afkomstig uit alle geledingen van het communicatievak: uitgevers en media-exploitanten, reclame- en mediabureaus, adverteerders, onderzoeksbureaus, direct marketing, elektronische media en informatietechnologie. Eén keer per jaar wordt door de MWG een groot congres georganiseerd.

Media Buying Systems
Naam van software bedrijf welke zelfstandig opereert vanuit Amsterdam. Media Buying Systems heeft o.a. software ontwikkeld om STIR data mee te analyseren. Er zijn een tweetal pakketten, iReport voor algemene website bereiks analyses inclusief tariefsinformatie en website profielen en iPlan voor analyses van het bereik van online campagnes.

Microsite
Een deel van een grote site, dat bedoeld is om een specifiek product of specifieke dienst onder de aandacht van het publiek te brengen en er informatie over te geven. Heeft meestal een aparte URL en wordt door middel van display ads onder de aandacht gebracht. Soms wordt de microsite na een bepaalde tijd in de algemene site opgenomen en verdwijnt de aparte URL.

Mouse chaser ads
Plaatje of animatie dat de muiscursor achtervolgt. Zodra men erop klikt komt er informatie te voorschijn.

MoMo (Mobile Monday)
Stichting Mobile Monday Amsterdam (MoMo), bestaat sinds juni 2007. Elke twee maanden organiseren zij een netwerkevent voor de mobiele industrie met relevante onderwerpen en inspirerende sprekers. Mobile Monday Amsterdam behoord tot de internationale Mobile Monday organisatie. Mobile Monday is vertegenwoordigd in meer dan 50 plaatsen over de wereld en telt meer dan 70.000 leden.

Navigatie
De navigatie van een site zorgt ervoor dat de bezoekers makkelijk bij alle onderdelen kunnen komen. Navigatie bestaat altijd uit hyperlinks, hetzij als tekst, hetzij als plaatje. Naast goede content is ook een goede en overzichtelijke navigatie onontbeerlijk voor een website.

Notificaties
Bij een notificatie ontvangt de gebruiker informatie van de telecomprovider. Het informatieve bericht leent zich bij uitstek voor additionele informatie vanuit de adverteerder. Naast opname in informatieve berichten, worden notificaties ook apart verstuurd naar klanten die zelf hebben aangeven advertenties via SMS te willen ontvangen.

Online Advertising
zie Internet Advertising.

Overlay
De naam/ logo van een bedrijf is gedurende de gehele video of online commercial in beeld te zien en wordt als het ware over de spot content heen geprojecteerd.

Pageview
Een pageview is een eenheid om het aantal bezoekers aan een pagina te meten. Het komt overeen met het opvragen van een bepaalde pagina bij een server. Daarbij worden pagina’s opgevraagd door bijvoorbeeld bots niet meegeteld. Een enkele pageview is een gehele pagina die door een bezoeker wordt opgevraagd, dus alle teksten en beelden, inclusief eventuele advertentieruimte. Vergelijk dit paginabereik (=pageview) en reclamebereik (ad impression) in print.

Pixel
Een samentrekking van ‘Picture Element’. Een pixel komt overeen met een beeldschermpunt. Een beeldscherm is, afhankelijk van het type, tegenwoordig minimaal 800 pixels breed en 600 pixels hoog. Een pixel is het kleinste element op een beeldscherm. Een pixel kan dus maar één kleur hebben.

Portal (site)
Een portal site is een site die zich tot doel stelt gebruikers snel toegang te bieden tot algemene of specifieke informatie op het Internet. Sites die een link op zo’n portal site willen, moeten hier in sommige gevallen voor betalen. Algemene portal sites zijn meestal eigendom van een grote ISP. Als een nieuwe klant zich bij de ISP aanmeldt, staat alle software die de nieuwe klant krijgt zo ingesteld dat hij direct naar de portal site wordt gestuurd. Gevorderde surfers laten zulke algemene portal sites meestal links liggen omdat ze weten dat de informatie daar slechts van beperkt belang is en er alleen maar gelinkt wordt naar grote, commerciële sites.

Pre-roll
Pre-roll is een term die voorkomt bij online spot advertenties. Een pre-roll is een spot die wordt vertoond voorafgaand aan een door een bezoeker opgevraagd video-item en duurt gemiddeld 15 seconden. Nadat de spot is afgelopen begint de opgevraagde video af te spelen.

Prestitial
Een Prestitial is een grote, paginavullende online advertentie uiting die getoond wordt voordat men op de daadwerkelijke pagina van de gewenste website komt. De grote banner uiting staat op een HTML-pagina in de ‘look and feel’ van de website die men wil bezoeken.

Profile targeting
Steeds vaker kiezen bezoekers van websites ervoor om zich te laten registreren. Dat doen ze om bijvoorbeeld sneller de informatie van hun voorkeur te zien of om eenvoudig te kunnen communiceren met anderen. Soms ook om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van een website die je anders niet te zien krijgt. Met geavanceerde AdManagement software worden profielen van de websitebezoekers gekoppeld aan de bijbehorende advertenties, waardoor deze zeer gericht aan de juiste doelgroep getoond worden. Op deze manier is het mogelijk om uw doelgroep effectief te bereiken, zonder waste. Bovendien waarderen websitebezoekers deze advertenties ook beter, omdat ze beter aansluiten bij hun belevingswereld.

Post Click (analyse/ meting)
Het gedrag na het klikken op een uiting is goed te meten. Door de juiste software te plaatsen op de landingspage van de adverteerder kan gemeten worden hoeveel mensen hebben besloten een product te kopen of bijvoorbeeld een lead achter te laten.

Post Roll
Post-roll is een term die voorkomt bij online spot advertenties. Een post-roll is een spot die wordt vertoond achteraf aan een door een bezoeker opgevraagd video-item en duurt gemiddeld 15 seconden. Nadat de opgevraagde video is afgelopen begint de spot af te spelen.

Push Technology
Normaal gesproken moet een bezoeker van een website steeds zelf nieuwe informatie ophalen bij een server. Bij Push Technology wordt nieuwe informatie automatisch vanaf de server naar de client gestuurd. Adverteerders zien veel in Push Technology omdat ze hiermee actief advertenties onder de aandacht kunnen brengen.

Publieksamenstelling van een website
Het deel van de bereikten dat tot de doelgroep behoort. Een publieksamenstelling van 45 voor doelgroep vrouwen 13+, betekent dat van alle personen die bereikt zijn 45% vrouw is.

Publieksamenstelling Pagina’s
Het deel van alle pagina’s dat door een bepaalde doelgroep wordt gerealiseerd. Een publieksamenstelling van 40,0 voor doelgroep vrouwen 13+, betekent dat van alle pagina’ s 40% door vrouwen wordt gerealiseerd. Bij de publieksamenstelling bereik focus je puur op de bereikten, maar bij publieksamenstelling pagina’ s houd je rekening met het aantal pagina’ s dat een doelgroep realiseert.

Rectangle
De Rectangle is de display ad met de grootste oppervlakte. De Rectangle heeft echter nóg een aantal grote voordelen. Zo leent het grote, rechthoekige formaat zich uitstekend voor het gebruik van streaming video, invulformulieren of de adaptie van bestaand campagnemateriaal. Bovendien staat de uiting vrijwel altijd in de content van de website, waardoor deze een hoe impact genereert.

Real Time Bidding 
Een relatief nieuwe inkoopvorm binnen Display advertising is Real Time Bidding. Real Time Bidding, oftewel RTB, maakt het voor een adverteerder mogelijk om ‘real time’ te bieden op elke beschikbare individuele impressie. Hierdoor is het nu mogelijk de juiste boodschap 1 op 1 aan de juiste bezoeker te tonen op het juiste moment. U bepaalt geheel zelf hoeveel u voor welke impressie wilt bieden. Voor een adverteerder daalt de ‘waste’ door de betere targeting. U kunt immers specifiek een bod uitbrengen op impressies die worden vertoond aan een internetter die aan bepaalde voorwaarden, zoals een aankoopintentie voor een auto, voldoet. Aan de kant van de uitgever stijgt de eCPM door deze meer getargete inzet van de adverteerder. En met het vertonen van relevantere uitingen is ook de eindgebruiker gebaat.

Rich Media
Allerlei soorten display advertenties die gebruik maken van meer geavanceerde technieken dan conventionele banners. Rich Media banners maken veelal gebruik van de volgende technieken. Flash, Shockwave, Streaming video, Real Audio/Video, pull down menus, applicaties die interactiviteit bevorderen. Kortom allerlei uitingen met special effects.

Roadblock
Met de Road Block vult één adverteerder alle advertentieposities op een willekeurige pagina. In plaats van te concurreren met andere commerciële boodschappen claimt de adverteerder met de Road Block dus exclusiviteit op de pagina waar hij vertoond wordt.

RSS-vertising
RSS (Really Simple Syndication) is een techniek die bezoekers in staat stelt informatie van andere sites automatisch op te halen. Binnen een RSS feed heeft een adverteerder slechts een beperkt aantal karakters tot zijn beschikking, soms in combinatie met een logo. De effectiviteit van RSS-vertising is vooral te danken aan de hoge attentiewaarde. Deze komt tot stand door de motivatie van de gebruiker en de confrontatiesituatie welke inherent is aan dit medium. RSS is namelijk 100% opt-in. Gebruikers hebben er namelijk bewust voor gekozen deze informatie op hun eigen computer te ontvangen.

ScreenAd, Layer-Ad, DHTML layer
Een ScreenAd is een Flash animatie die voor maximaal 10 seconden over de website wordt geprojecteerd. Met de ScreenAd is een adverteerder niet langer beperkt tot een bepaalde positie en formaat.

Server
De tegenpool van een client. Een computer op het internet die een of meerdere diensten aanbiedt aan andere computers (clients). Een dienst is bijvoorbeeld het opvragen van HTML pagina’s, het zoeken naar informatie (zoekmachines) of het afleveren van email. Zie ook virtual server.

Sequentiële Ad
Bij Sequential Ads worden de verschillende uitingen van de campagne achtereenvolgens geserveerd. Het werkt bij deze campagnes zo dat alleen diegenen die een eerste uiting gezien hebben, bij een volgende pagina opvraag, de vervolg- uiting (kan ook in ander banner formaat) te zien krijgen.

Session Cap
Bijna hetzelfde als een frequency cap, maar de periode is hier vaststaand, namelijk een sessie. Een sessie is de tijdsduur van het gebruik van een browser. Dus een session cap van drie zal ervoor zorgen dat je maximaal 3 keer een banner krijgt zolang je je browser gebruikt. Sluit je hem af, en start je hem weer op, dan zal je hem weer drie keer te zien krijgen.

Skyscraper
De Skyscraper is een verticale, bijna paginahoge display ad. De relatief hoge attentiewaarde is het resultaat van een groot oppervlakte en continu zichtbaarheid.

SPOT
Wanneer een bezoeker een video-item aanklikt, wordt deze vertoond in een zogenoemde media player. Het is mogelijk om een video-commercial voorafgaand aan, achteraf of tijdens het video-item te tonen. Dit wordt SPOT genoemd. De spot duurt meestal 15 seconden. Door zijn inhoud en vormgeving is de media player altijd een integraal onderdeel van de site. Belangrijk aangezien de vertrouwde omgeving van de site de context vormt voor uw boodschap.

System targeting
Wanneer een gebruiker op het internet zit, is er informatie beschikbaar over het besturingssysteem, het type browser, het type internetverbinding en het moment waarop er van het internet gebruik wordt gemaakt. Bij Systeem Targeting wordt gebruik gemaakt van de systeemgegevens van de PC gebruiker. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om reclame-uitingen op vaste tijden aan een bepaalde doelgroep te vertonen.

Stand-alone
Stand-Alone is een advertentie vorm binnen RSS-vertising. Onder vermelding van “I.M.” of “advertentie” wordt met een bepaalde frequentie de advertentie als een RSS bericht geplaatst in de feed van de uitgever. Deze verschijnt dus tússen de redactionele items! In het preview-venster wordt vervolgens de koptekst vertoond met een “Lees meer”-link naar de landingpage van de adverteerder. Door de gevoelige positie is de inhoud is wel onderhevig aan bepaalde redactionele vereisten.

STIR
De STIR is een onafhankelijk orgaan en stelt zich ten doel digitale marketing te promoten en te stimuleren door meer inzicht te verschaffen in online bereik en profielen. (De Stichting Internet Reclame is een initiatief van acht grote Nederlandse internetexploitanten, te weten: Adlink, Ilse media, RTL Nederland, Lycos, MSN, Tiscali, Wanadoo en WebAds.)

De STIR voert onderzoeken uit. Waaronder ook onderzoek naar bereik. Dit onderzoek wordt de webmeter genoemd. De Webmeter heeft primair als doel om het bereik en de overlap van websites te meten. Hierdoor kunnen mediaplanners reclamecampagnes beter inplannen en kunnen website-eigenaren en etxploitanten het profiel van hun bezoekers continue analyseren. De Webmeter data wordt maandelijks opgeleverd aan deelnemers van STIR en afnemers van het onderzoek (met name mediabureaus).

Teaser
De teaser is het ‘redactionele’ item op de homepage of ander relevant onderdeel van de site welke de bezoeker uitnodigt om meer te lezen. In dit tekstgedeelte dient de bezoeker geprikkeld te worden om verder te lezen: call-to-action!

Tickertape
Tickertape is een advertentietechniek. Met tickertape technologie is het mogelijk om onderin de player teksten te laten lopen. Dit kan tijdens het streamen van de opgevraagde video.

Traffic
Dataverkeer over het Internet. Iedere pagina, stukje tekst of plaatje genereert een hoeveelheid data die verstuurd moet worden naar de bezoeker van een site. Omdat bandbreedte – de hoeveelheid dataverkeer per seconde – beperkt en dus kostbaar is, stellen Internet Providers vaak paal en perk aan de hoeveelheid dataverkeer die een site per maand mag veroorzaken.

UMTS
Universal Mobile Telecommunications System, ook wel 3G genoemd. Theoretisch kunnen met UMTS snelheden gehaald worden tot 2 Megabit per seconde. Dat is honderden keren sneller dan het huidige GSM-netwerk. UMTS leidt tot nieuwe toepassingen van streaming audio & video, in kleur en in stereo.

Unique User
Unieke gebruiker: een unieke computer (herkend op basis van IP-adres of cookie) die een website bezoekt. Er kunnen theoretisch meer mensen van dezelfde computer gebruik maken, dus een unique user is strikt genomen niet 1 individuele gebruiker. De populariteit van websites wordt uitgedrukt in unique users (uniek bereik) en user sessions (pageviews), plus het aantal pageviews per unique users.

URL, Unified Resource Locator
Een adres van een webpagina. De URL van de beginpagina van WebAds is bijvoorbeeld: http://www.webads.nl . Dit adres is noodzakelijk om een webpagina op te vragen. Hyperlinks geven altijd een URL naar een nieuwe pagina aan. Deze namen zijn makkelijk te onthouden voor mensen, maar voor computers dienen ze omgezet te worden in een IP adres. Dit is de taak van een DNS.

User Session/ bezoeken
Een user session is het bezoek van één gebruiker aan een website, ongeacht het aantal pagina’s dat deze bezoeker opvraagt. Het aantal user sessions is dus gelijk aan het aantal bezoeken van een site. Voor het meten van de populariteit van een site is het aantal user sessions van groter belang dan het aantal pageviews. Tien mensen die elk honderd pagina’s opvragen genereren hetzelfde aantal pageviews als honderd mensen die elk tien pagina’s opvragen, maar honderd user sessions maakt een site natuurlijk beter bezocht dan tien. Voor een bannercampagne is het aantal pageviews en de daarbij horende ad impressions overigens bepalend voor de kosten, niet het aantal user sessions. Dus: een unieke bezoeker kan dus 20 user sessions in een maand hebben, waarbij het aantal pageviews per sessie verschilt. Het aantal user sessions van een enkele bezoeker geeft de loyalitiet van die bezoeker ten opzichte van de site aan; het aantal pageviews per sessie de zogenaamde ‘stickiness’: de rijkheid en veelheid van de geboden data zorgt dat de bezoeker veel of weinig pagina’s bezoekt. Hoe meer pagina’s worden bezocht, hoe hoger de ‘stickiness’.

Viral Marketing
Marketing met het uitgangspunt om positieve mond-tot-mondreclame (over het Internet) te genereren. Deze vorm van marketing heeft al doel ervoor te zorgen dat het individu ertoe wordt aangezet om de boodschap door te sturen hetgeen een exponentiële groei van het bereik van een boodschap kan creëren.

Wear-out
Het punt waarop een advertentie campagne door constante herhaling zijn effectiviteit verliest.

Web 2.0
Web 2.0 is de verandering van websites naar volledige platformen welke ruimte bieden voor interactieve webapplicaties voor gebruikers van het World wide web. Gedecentraliseerde content zoals teksten, meningen, beeldmateriaal en video’s worden aan elkaar gekoppeld.

Website
Een verzameling WWW-pagina’s die samen gestructureerde informatie over een bepaald onderwerp bieden.

Webvertising
Samentrekking van Web en Advertising. Jargon voor alles wat met adverteren op internet te maken heeft.

Webster methode
WebAds Stappenplan voor Effectieve Reclame-inzet. Een door WebAds ontwikkeld stappenplan die moet worden doorlopen om tot een effectieve online reclame inzet te komen. Afhankelijk van uw campagnedoelstelling, communicatiedoelgroep, uw budget en de gewenste periode, stellen wij een ideale online campagnemix samen met de juiste website selectie, de juiste advertentievormen en de juiste campagne druk. Dit doen wij volgens een bewezen effectief stappenplan: de WebSter methode.

WWW, World Wide Web
Op dit moment het populairste gedeelte van het Internet. Het WWW bestaat uit enige honderden miljoenen pagina’s die informatie bieden over alle mogelijke onderwerpen. Deze pagina’s kunnen ook middels hyperlinks met andere web pagina’s verbonden worden. Het WWW is het best te begrijpen als ‘grafische schil’ die informatie op het Internet op een prettige manier toegankelijk maakt. Voor toegang tot het WWW is een browser vereist, aangezien alle WWW pagina’s in HTML geschreven worden en alleen browsers deze taal begrijpen.

Zoekmachine
Een internetdienst waarmee met behulp van zoektermen kan worden gezocht in het gehele World Wide Web.

© Copyright - WebAds BV